logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


Avize 2019


Aviz 18116AVIZ referitor la proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București “METROREX”- SA, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, prin încheierea actului adițional nr. 3 pentru anul 2019
Aviz 15334Avizul referitor la proiectul de hotărâre privind privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al întreprinderii GOSTRANS-COM S.R.L
Aviz 16750Avizul referitor la proiectul de Ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării regionale şi administraţiei şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
Aviz 16099Avizul referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi alte obligaţii de plată datorate bugetului local de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Nucet, judeţul Dâmboviţa
Aviz 16630Avizul referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare prin acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aninoasa, județ Dâmbovița, neachitate la termenul de scadență de către contribuabilii persoane juridice
Aviz 16571Avizul referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea S.C. TROLEIBUZUL S.A., judeţul Neamţ
Aviz 17033Avizul referitor la măsura dispusă prin proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Miercurea-Ciuc, către operatorul CSIKI TRANS SRL
Aviz 16397Avizul referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al întreprinderii Servicii Generale Mioveni S.R.L., judeţul Argeş
Aviz 16070Avizul referitor la atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local pe raza de competenţă a unora dintre unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov către RATBV SA
Aviz 15903Avizul referitor la proiectul de Ordin privind încredințarea unui serviciu de interes economic general către Școala Superioară de Aviație Civilă, instituție publică în subordinea Ministerului
Aviz 16175Avizul referitor la măsura dispusă prin proiectul de hotărâre a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local pe raza de competenţă a unităţilor administrativ teritoriale, membre ale A.D.I. de Transport Public Arad, către Compania de Transport Public S.A. Arad
Aviz 16476Avizul referitor la măsura dispusă prin proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe, către Multi-Trans S.A
Aviz 14749Avizul referitor la măsura administrativă de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare, în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetica București SA
Aviz 14712Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor și scutirilor la plata impozitului pe clădiri și terenuri pentru întreprinderi în vederea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile a Municipiului Motru
Aviz 13986Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unei scheme de ajutor de minimis pentru dezvoltarea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Slobozia
Aviz 14574Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A.
Aviz 14475Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, datorate la bugetul local de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, asociaţii, fundaţii şi alte entităţi de drept privat care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Sineşti, judeţul Ialomiţa
Aviz 15695Aviz referitor Ordin privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv “Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competivitate /domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5795/30.08.2017 cu modificările şi completările ulterioare
Aviz 15469Aviz referitor la măsura dispusă prin proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate în Municipiul Târgu Mureş, către SC Transport Local SA
Aviz 13305Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor ad-hoc de minimis pentru ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară HARGHITA BUSINESS CENTER” – incubator de afaceri
Aviz 15488Avizul referitor la măsura dispusă prin proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Turda privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a Muncipiului Turda, către Transport Urban Public SRL
Aviz 14902Aviz referitor la măsura dispusă prin proiectul de hotărâre a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transregio privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local pe raza de competenţă a unităţilor administrativ teritoriale Paleu şi Cetariu, membre ale A.D.I. Transregio, către Oradea Transport Local SA
Aviz 16473Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis privind procedura de acordare a ajutoarelor de natura reducerilor si scutirilor la plata impozitelor pe clădiri și terenuri în vederea creării de noi locuri de muncă în întreprinderile care își au sediul și desfășoară activitatea în Municipiul Motru
Aviz 15035AVIZ referitor la măsura dispusă prin proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Carei privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Carei către CAREI TRANS BUS S.R.L.
aviz 12679Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis pentru acordarea de facilități fiscale la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren persoanelor juridice, in vederea atragerii de investitii, creari de noi locuri de munca si sustinerii dezvoltarii economice durabile in Municipiului Mangalia.
Aviz 14034Aviz referitor la notificarea masurii privind contributia statului roman la majorarea capitalului social al CEC Bank SA in baza articolului 30 din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019
Aviz 13835Aviz privind proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările si completările ulterioare
aviz 13301Aviz referitor la măsura dispusă prin proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Zalău privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Zalău, către SC Transurbis SA
Aviz 13835Aviz privind proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
Aviz 13383Aprobarea avizului referitor la proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București “METROREX”- SA, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, prin încheierea actului adițional nr. 2 pentru anul 2019
Aviz 13768Aprobarea avizului referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Dej privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Dej, către Transurb SA
Aviz 12682Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis de natura scutirilor de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al oraşului Breaza de către întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Breaza
Aviz 11666Aprobarea avizului referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al societăţii Parcul Industrial CUGIR S.A.
Aviz 12881Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis reprezentând facilități fiscale constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către întreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Mangalia, stabilit pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice și terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de cel puțin 6 luni în cursul unui an calendaristic
Aviz 12914Aprobarea avizului referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis pentru SC AEROPORTUL ARAD SA
Aviz 13338Aprobarea avizului referitor la măsura dispusă prin proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Siret privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Siret, către SC SERVICII COMUNALE SIRET SA
Aviz 13071Aprobarea avizului referitor la proiectul de hotărâre privind delegarea serviciului de transport public către S.C. Transport Public S.A. Tulcea şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiului Tulcea, către S.C. Transport Public S.A. Tulcea
12950Aviz referitor la măsura administrativă dispusă prin proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a contractului de delegare, precum şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin curse regulate, pe raza oraşului Luduş
Aviz 13381Aviz referitor la măsura administrativă de atribuire în mod direct a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Ploiești
Aviz 12881Avizul referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând facilități fiscale constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către întreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Mangalia, stabilit pentru clădirile și terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic
Aviz 12815Aprobarea avizului emis în temeiul Legii 51/2006 referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanța privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța, către SC CT BUS SA
Aviz 12060Aprobarea avizului privind proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020
Aviz 11919Aprobarea avizului referitor la proiectul de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local cu autobuze pe raza administrativ-teritorială a unităţilor administrativ - teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni, către SC Trans Bus SA
Aviz 11444Aviz referitor la proiectul de Hotărâre de guvern pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura si termenele de restituire a sumelor reprezentand ajutor de stat pentru suportarea unei parti din accizele calculate pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor
Aviz 11429Aprobarea avizului referitor la atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local „Asociaţia Metropolitan Trans”, către SC TRANSPORT PUBLIC SA
Aviz 10382Aprobarea avizului referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis reprezentând majorarea capitalului social al Societății ”Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui
Aviz 10875Aviz privind pretul serviciilor de calificare, depozitare si procesare a octoxidului de uraniu, precum si pretul dioxidului de uraniu furnizate de CNU SA
Aviz 8817Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru scutirea de la plata majorărilor de întârziere ale obligaţiilor fiscale ale SC AGROTEHNIC SRL
Aviz 10594Aviz referitor la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 187/2018 privind aprobarea Schemei de minimis pentru finanţarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din judeţul Timiş
Aviz 10618Aviz MFE Schemă de ajutor de minimis “Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din orașe cu o populație de peste 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
Aviz 10200Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual societății TEGA SA pentru achiziționarea unei mașini multifunțională pentru măturat stradal
Aviz 10381Aviz referitor la proiectul de hotarâre privind acordarea unui ajutor de minimis reprezentând majorarea capitalului social al SC Compania de Utilitati Publice SA Bârlad
Aviz 8489Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutorul individual de minimis prestatorului SC GOS-POD SERV SRL (Ciumani)
Aviz 8489.1Aprobarea avizului referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutorul individual de minimis către Serviciul Public de Apă şi Canalizare Ciumani
Aviz 9595Avizul referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis în favoarea S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.
Aviz 8850Avizul referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare în oraşul Titu, județul Dâmbovița, prin acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai oraşului Titu, județul Dâmbovița
Aviz 8255Aprobarea avizului referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, restante la plata, datorate bugetului local, de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi asociaţiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Fălticeni
Aviz 8651Aprobarea Avizului referitor la proiectul de Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor de economie socială de inserție în cadrul POR 2014- 2020
Aviz 9571Aviz referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște privind aprobarea delegării directe a gestiunii serviciului de transport public local din Municipiul Târgoviște
Aviz 9056Aviz referitor la notificarea ajutorului de stat pentru proiectul de Schema de ajutor de stat privind promovarea infrastructurii de reîncarcare pentru vehiculele electrice si electrice hibrid plug-in
Aviz 8394Aprobarea avizului referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a comunei Luna, judeţul Cluj
Aviz 7250AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic şi diminuarea arieratelor bugetare în Comuna Băleşti, judeţul Gorj, prin acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai UAT Bălești
Aviz 6449AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea unor scutiri de la majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în taxe și impozite locale, chirii, redevențe și alte obligații de plată datorate bugetului local de către personae juridice, personae fizice autorizate, întreprinderile individuale și asociațiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Ruginoasa județul Iași
Aviz 6281AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea unor scutiri de la plata impozitului pe clădiri și teren și pentru atragerea investiţiilor şi susţinerea dezvoltării economice a Municipiului Drobeta Turnu Severin
Aviz 5690AVIZ privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, datorate bugetului local de către întreprinderile care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a orașului Năvodari, având sedii sau puncte de lucru în orașul Năvodari
5861Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea ajutoarelor de stat și de minimis pentru Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puțin dezvoltate selectate ca pilot în cadrul ,,Inițiativei DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate" prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Aviz 4976Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis individual, reprezentând scutiri de la plata impozitului pe teren, societăţii Tetarom S.A., administratorul parcului industrial TETAROM III, situat pe raza administrativ teritorială a Comunei Jucu
4913Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al societății DRUMURI ȘI PODURI LOCALE ALBA S.A.
5034Aviz referitor la proiectul de Ordin pentru aprobarea schemi de ajutor de stat denumită ,,Schema de ajutor de stat pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA''
4524Aviz referitor la proiectul de Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 1532 din 17.10.2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 1, Obiectivul specific 1.3. - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală, și Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.4 - Creșterea volumului de mărfuri tranzitateprin terminale intermodale și porturi
4328Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis în vedera dezvoltării serviciului de alimentare cu apă și canalizare în beneficiul Consiliului Local Drăguș - Serviciul apă canal și a asigurării funcționării acestui serviciu în comuna Drăguș
4411Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis SC REDISZA SA, prestatorul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Remetea, județul Harghita
4470Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentand scutiri la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Motru
Aviz 4201Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, datorate la bugetul local de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, asociații, fundații și alte entități de drept privat care au calitatea de contribuabili la bugetul local al municipiului Bârlad, județul Vaslui
AVIZ 3878Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis SC REDISZA SA, pretatorul serviciului public de canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Lăzarea, județul Harghita
Aviz 3241viz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata redevențelor aferente contractelor de concesiune încheiate cu întreprinderile care âși desfășoară activitatea în parcul industrial de pe raza municipiului Slobozia
Aviz 4655Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al SC TERMICA DISTRIBUȚIE SRL Năvodari, în anul 2019
3877Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis SC REDISZA SA, pretatorul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Ditrău, județul Harghita
Aviz 4431Aviz referitor la proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017/2020, cu modificările și completările ulterioare
4390Aviz referitor la notificarea ajutorului de stat individual pentru proiectul ,,Platforma Multimodală Galați'' - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunărea/Alpi
3574Aviz referitor la proiectul de Hotărâre a Consiliulu Local al Municipiului Sfântul Gheorghe privind aprobarea acordării unui ajuotr de exploatare pentru infrastructura sportivă administrată de societatea SEPSI REKREATIV SA Sfântul Gheorghe
3261Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis SC REDISZA SA, prestatorul serviciului public de ialimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Sărmaș, județul Harghita
3042Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești nr. 40200/6773/31.08.2017
3266Aviz referitor la proiectul de hotărâre de aprobare a schemei de ajutor de minimis privind acordarea facilitarea fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru întreprinderi, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în orașul Rovinari
703Aviz referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sibiu, către Tursib S.A.
Aviz 3608Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor ad-hoc de minimis pentru serviciul public de alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a oraşului Bălan, judeţul Harghita
Aviz 3607Aprobarea avizului referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea de facilităţi fiscale pentru persoanele juridice în vederea atragerii de investiţii în Comuna Cicărlău, judeţul Maramureş
Aviz 3009Aviz referitor la proiectul de Hotărâre pentru instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare
Aviz 2324Aviz referitor la proiectul de Ordin pentru modificarea articolului 17 din Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aprobată prin Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 2586/2017
2935Aviz Consiliului Concurenţei referitor la proiectul de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă şi canalizare către Gyerviz Distrib Serv SRL Gheorgheni, de către municipul Gheorgheni
Aviz 1115AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de minimis ad-hoc către S.C. Harviz S.A
Aviz 603AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor individual de minimis, în vederea acoperirii diferențelor de tarif la apa potabilă și canalizare, servicii publice prestate de către S.C. DOROBEIUL S.R.L. Cristian
Aviz 2461Aviz referitor la proiectul de schema de ajutor de minimis ,,Participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate”
Aviz 2461.1Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis ,,Realizarea de studii de piață și pe produse”
Aviz 2461.2Aviz referitor la proiectul de schema de ajutor de minimis ,,Organizarea de misiuni economice în străinătate”
Aviz 2067AVIZ referitor la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr.333/24.11.2016 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava
Aviz 16417Aviz referitor laatribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza de competență a unora dintre unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” (ADI ZMBM), către SC URBIS SA
1876Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale în vederea stimulării investițiilor și pentru crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiul Sfântu Gheorghe
2233Aviz referitor la proiectul de hotărâre pentru instituirea unei scheme de minimis privind programul de guvernare ,,Growth - Investim în copii, investim în viitor''
Aviz 1481Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate, conform legii, bugetului local, de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi asociaţiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Braşov
Aviz 1438Aprobarea avizului referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi asociaţii familiale care beneficiază, potrivit HCL Braşov nr. 99/2012 de scutire de la plata impozitului pentru clădirile reabilitate termic conform art. 456, alin. (2), litera n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Aviz 16933Aprobarea avizului referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis reprezentând reducerea de la plata impozitului pe clădire şi teren pentru întreprinderile din Municipiul Târgu Jiu, în vederea realizării de investiţii, în scopul creării de noi locuri de muncă
Aviz 15858Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local
Aviz 1890Aviz referitor la proiectul de HG pentru modificarea și completarea HG nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
1361Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis reprezentând acordaresa de facilități fiscale prevăzute de dispozițiile art. 456 alin. 2 lit. a,c,d și f și art. 464 alin. 2 lit. b, d-f și q din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Galați
Aviz 1202Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din Romania cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an
Aviz 1416Aviz referitor la proiectul de ordin privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul Bucuresti – Metrorex SA
Aviz 957Aviz referitor la proiectul de Hotărâre a Comitetului de Avizare al Administrației Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții având ca scop reducerea efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului și reducerea consumului de resurse primare
Aviz 40Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare în comuna Butimanu, județul Dâmbovița, prin acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai comunei Butimanu, județul Dâmbovița
Aviz 155Aprobarea avizului referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, reprezentând scutirea de la plata impozitului pe clădiri și terenuri, datorate bugetului local al orașului Ungheni, de către societățile care își desfășoară activitatea în cadrul SC Parc Industrial Mureș SA
Aviz 17413Aviz referitor la  proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru subprogramul 5.5 Programul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a ALFRED
Aviz 16068Aprobarea avizului referitor la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2019-2020 de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare
Aviz 17171Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societății SEPSI UT-EPITO SRL
Aviz 15845Aviz referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Vaslui privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și troileibuze, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vaslui, către Transurb SA
15962Aviz referitor la proeictul de hotărâre privind aprobarea actului adițional la Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze în municipiul Slatina nr. 106619/29.12.2017
17170Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societății SEPSIIPAR SRL