logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


Avize 2019


Aviz 10875Aviz privind pretul serviciilor de calificare, depozitare si procesare a octoxidului de uraniu, precum si pretul dioxidului de uraniu furnizate de CNU SA
Aviz 1202Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din Romania cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an
Aviz 1416Aviz referitor la proiectul de ordin privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul Bucuresti – Metrorex SA
Aviz 15845Aviz referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Vaslui privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și troileibuze, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vaslui, către Transurb SA
Aviz 16417Aviz referitor laatribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza de competență a unora dintre unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” (ADI ZMBM), către SC URBIS SA
Aviz 17171Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societății SEPSI UT-EPITO SRL
Aviz 17413Aviz referitor la  proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru subprogramul 5.5 Programul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a ALFRED
Aviz 1890Aviz referitor la proiectul de HG pentru modificarea și completarea HG nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
Aviz 2324Aviz referitor la proiectul de Ordin pentru modificarea articolului 17 din Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aprobată prin Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 2586/2017
Aviz 2461Aviz referitor la proiectul de schema de ajutor de minimis ,,Participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate”
Aviz 2461.1Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis ,,Realizarea de studii de piață și pe produse”
Aviz 2461.2Aviz referitor la proiectul de schema de ajutor de minimis ,,Organizarea de misiuni economice în străinătate”
Aviz 3009Aviz referitor la proiectul de Hotărâre pentru instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare
Aviz 3241viz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata redevențelor aferente contractelor de concesiune încheiate cu întreprinderile care âși desfășoară activitatea în parcul industrial de pe raza municipiului Slobozia
AVIZ 3878Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis SC REDISZA SA, pretatorul serviciului public de canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Lăzarea, județul Harghita
Aviz 4201Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, datorate la bugetul local de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, asociații, fundații și alte entități de drept privat care au calitatea de contribuabili la bugetul local al municipiului Bârlad, județul Vaslui
Aviz 4431Aviz referitor la proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017/2020, cu modificările și completările ulterioare
Aviz 4655Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al SC TERMICA DISTRIBUȚIE SRL Năvodari, în anul 2019
Aviz 6449Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea unor scutiri de la majorări de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în taxe și impozite locale, chirii, redevențe și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și asociațiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Ruginoasa județul Iași
Aviz 957Aviz referitor la proiectul de Hotărâre a Comitetului de Avizare al Administrației Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții având ca scop reducerea efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului și reducerea consumului de resurse primare
703Aviz referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sibiu, către Tursib S.A.
1361Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis reprezentând acordaresa de facilități fiscale prevăzute de dispozițiile art. 456 alin. 2 lit. a,c,d și f și art. 464 alin. 2 lit. b, d-f și q din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Galați
1876Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale în vederea stimulării investițiilor și pentru crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiul Sfântu Gheorghe
2233Aviz referitor la proiectul de hotărâre pentru instituirea unei scheme de minimis privind programul de guvernare ,,Growth - Investim în copii, investim în viitor''
2935Aviz Consiliului Concurenţei referitor la proiectul de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă şi canalizare către Gyerviz Distrib Serv SRL Gheorgheni, de către municipul Gheorgheni
3042Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești nr. 40200/6773/31.08.2017
3261Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis SC REDISZA SA, prestatorul serviciului public de ialimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Sărmaș, județul Harghita
3266Aviz referitor la proiectul de hotărâre de aprobare a schemei de ajutor de minimis privind acordarea facilitarea fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru întreprinderi, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în orașul Rovinari
3574Aviz referitor la proiectul de Hotărâre a Consiliulu Local al Municipiului Sfântul Gheorghe privind aprobarea acordării unui ajuotr de exploatare pentru infrastructura sportivă administrată de societatea SEPSI REKREATIV SA Sfântul Gheorghe
3877Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis SC REDISZA SA, pretatorul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Ditrău, județul Harghita
4328Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis în vedera dezvoltării serviciului de alimentare cu apă și canalizare în beneficiul Consiliului Local Drăguș - Serviciul apă canal și a asigurării funcționării acestui serviciu în comuna Drăguș
4328Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual în vederea dezvoltării serviciului de alimentare cu apă și canalizare în beneficiul CONSILIULUI LOCAL DRAGUȘ- SERVICIUL APĂ CANAL și a asigurării funcționării acestui serviciu în comuna Drăguș
4390Aviz referitor la notificarea ajutorului de stat individual pentru proiectul ,,Platforma Multimodală Galați'' - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunărea/Alpi
4411Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor individual de minimis SC REDISZA SA, prestatorul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Remetea, județul Harghita
4470Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentand scutiri la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Motru
4524Aviz referitor la proiectul de Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 1532 din 17.10.2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 1, Obiectivul specific 1.3. - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală, și Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.4 - Creșterea volumului de mărfuri tranzitateprin terminale intermodale și porturi
4913Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al societății DRUMURI ȘI PODURI LOCALE ALBA S.A.
5034Aviz referitor la proiectul de Ordin pentru aprobarea schemi de ajutor de stat denumită ,,Schema de ajutor de stat pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA''
5861Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea ajutoarelor de stat și de minimis pentru Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puțin dezvoltate selectate ca pilot în cadrul ,,Inițiativei DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate" prin Programul Operațional Regional 2014-2020
15962Aviz referitor la proeictul de hotărâre privind aprobarea actului adițional la Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze în municipiul Slatina nr. 106619/29.12.2017
17170Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societății SEPSHPAR SRL